Array ( [0] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26239955_565466890456781_4845344357919462204_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=7de45e263daad6363561b4a743690953&oe=5D3FF423 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26239955_565466890456781_4845344357919462204_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=1d3a1598c0b898cbfdf783f163513d33&oe=5D720004 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26239955_565466890456781_4845344357919462204_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=0528a2e7793bce5b90b58bff918ab5fb&oe=5D3D64A5 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26239955_565466890456781_4845344357919462204_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=776727fda45a421b12dd8a915d234492&oe=5D2E4AB0 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26239955_565466890456781_4845344357919462204_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=d4b54209fe4d845e8b214155ae676947&oe=5D29B050 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26195773_565466890456781_4845344357919462204_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=c3a98ee9867072c3a462b3a586802ea4&oe=5D39274C [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26239955_565466890456781_4845344357919462204_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=9bbf33f8bef6d2fd9aac39eb9a6e9957&oe=5D3E2EB7 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26195773_565466890456781_4845344357919462204_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=aa9bd0c26062622e5c74f35f1c4c5876&oe=5D714A23 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26195773_565466890456781_4845344357919462204_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=125b2286a5b7855e9b77275faab727d2&oe=5D3B2057 [width] => 338 ) ) [id] => 565466890456781 ) [1] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26221217_565466770456793_1107360609873722172_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=16b6e3a9861c4087cd144c84b33e7d30&oe=5D321F49 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26221217_565466770456793_1107360609873722172_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=b5410cf3656a23e81bd15512cb70d604&oe=5D773A6E [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26221217_565466770456793_1107360609873722172_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=d3df9fffbfa6bc6f3998b7390e40fab2&oe=5D425ACF [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26221217_565466770456793_1107360609873722172_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=563e918635e0655df6482f1ff2962bfd&oe=5D4377DA [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26221217_565466770456793_1107360609873722172_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=095515b096354e127dffdfb050815488&oe=5D2D9A3A [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26229603_565466770456793_1107360609873722172_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=73d5c027356cc9bcd1bb7cdba1ac9170&oe=5D76EB01 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26221217_565466770456793_1107360609873722172_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=a2292b9ad7afbf52c82bc48e2284d515&oe=5D434DDD [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26229603_565466770456793_1107360609873722172_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=51ae23995c4b22bf87f1866762ddb2df&oe=5D48366E [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26229603_565466770456793_1107360609873722172_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=97b05609dbd8dacb651b36e1f2e7a6c4&oe=5D75FA1A [width] => 338 ) ) [id] => 565466770456793 ) [2] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26756686_565466990456771_4881968321598328780_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=723532ac9f68696b23a3e8dbd082fe96&oe=5D3817B6 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26756686_565466990456771_4881968321598328780_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=6f724a4fb0dda34f496b370edee0951f&oe=5D43C091 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26756686_565466990456771_4881968321598328780_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=6b99728cb96b8ce2e5b410dd0108d933&oe=5D294630 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26756686_565466990456771_4881968321598328780_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=4229f2508463f0392990d62b39217b79&oe=5D3FA325 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26756686_565466990456771_4881968321598328780_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=564a95f6cb6f2e9275ebb2bcd4135fa7&oe=5D40AFC5 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26195617_565466990456771_4881968321598328780_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=e24797362ed5d3bb0419906b8cc6063b&oe=5D368E12 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26756686_565466990456771_4881968321598328780_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=f1e2533a65270b03861538a4f5ca4dcd&oe=5D754422 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26195617_565466990456771_4881968321598328780_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=8b96cedf90b084ecca659fe65c6cfc44&oe=5D2BDA7D [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26195617_565466990456771_4881968321598328780_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=75bb320470147b34cbb1659bd1e830ca&oe=5D3DDA09 [width] => 338 ) ) [id] => 565466990456771 ) [3] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26233615_565466423790161_2131439292530868899_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=0c8936686a700aa7c59479d77094ed6f&oe=5D2E816C [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26233615_565466423790161_2131439292530868899_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=5cc46ce646e50f2a65ac4b0c84c8f5a9&oe=5D334B4B [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26233615_565466423790161_2131439292530868899_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=1aa47c347a437b8ebd4787ffa8e51c07&oe=5D4062EA [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26233615_565466423790161_2131439292530868899_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=12fa0c6b5b08045c2253ad9e6c92d088&oe=5D2C0FFF [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26233615_565466423790161_2131439292530868899_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=37647b2504848334126292a1275c254d&oe=5D3DA41F [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26229920_565466423790161_2131439292530868899_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=13d3bc703e57c832c9f70954249628bd&oe=5D3FA06A [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26233615_565466423790161_2131439292530868899_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=c574f0eca7180e3289606099b2537861&oe=5D77AEF8 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26229920_565466423790161_2131439292530868899_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=f4c41032eb3c80c1d33df8af61c81abb&oe=5D75C905 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26229920_565466423790161_2131439292530868899_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=ab23e25329931980feeec0210917674f&oe=5D717471 [width] => 338 ) ) [id] => 565466423790161 ) [4] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26220492_565467217123415_3269134869380833328_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=038a5d5d9da75c526e4bc974261221cb&oe=5D2B55D2 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26220492_565467217123415_3269134869380833328_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=aa8e756154f144bc45070133158fe46c&oe=5D73F7F5 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26220492_565467217123415_3269134869380833328_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=6f76461ac6b290aceeb3a1f9644b9cdb&oe=5D372B54 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26220492_565467217123415_3269134869380833328_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=ec38a3b1c180630d9a0939d22921e7d8&oe=5D2DD541 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26220492_565467217123415_3269134869380833328_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=85d105980b6bf65334a13bf201d2dbf8&oe=5D33F6A1 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26169403_565467217123415_3269134869380833328_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=39c96bce7f778d4631ad036727e20fca&oe=5D73484C [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26220492_565467217123415_3269134869380833328_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=a02cb1aeaeaa3d054640fcee8ca6c021&oe=5D43EB46 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26169403_565467217123415_3269134869380833328_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=19c50f6e4a73f68d5db4c366f4e0d7ad&oe=5D3B7C23 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26169403_565467217123415_3269134869380833328_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=f47e19835e509feccaad3f7ed24fa904&oe=5D387257 [width] => 338 ) ) [id] => 565467217123415 ) [5] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26232854_565467293790074_6457444286341558733_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=cf5c6d801ad06307a8778686a00d78ef&oe=5D43F56F [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26232854_565467293790074_6457444286341558733_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=8a0cb0a3abcfe77253a2067d5401f43a&oe=5D2F0948 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26232854_565467293790074_6457444286341558733_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=faa5fa1748cbc06f28a3e47bd2641ee6&oe=5D3BA4E9 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26232854_565467293790074_6457444286341558733_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=da9aeedb8d525f212d1c08df00a1ca2f&oe=5D7186FC [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26232854_565467293790074_6457444286341558733_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=72e7866fe365f5ae6289bccfc08c2168&oe=5D2BF81C [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26169745_565467293790074_6457444286341558733_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=1ea9fc50becac71bc1f2c35dbc7d078e&oe=5D2C4622 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26232854_565467293790074_6457444286341558733_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=24d71ae19c89e570ded886badf6eb7c8&oe=5D3988FB [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26169745_565467293790074_6457444286341558733_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=588d1d7926a9a8ff372b2be36ec42523&oe=5D3A0A4D [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26169745_565467293790074_6457444286341558733_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=af30da5c8ccd76249084a518b16c1162&oe=5D3E7F39 [width] => 338 ) ) [id] => 565467293790074 ) [6] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26220588_565467117123425_7537908892345939183_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=090c24e319fc35698ed5034d481876bb&oe=5D4125FB [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26220588_565467117123425_7537908892345939183_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=5a61aba08f48820b9593a0c2abf80458&oe=5D3E19DC [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26220588_565467117123425_7537908892345939183_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=c488cedd941541377e64c202bbbf4d4a&oe=5D72357D [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26220588_565467117123425_7537908892345939183_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=5bc1282921eef4cf0c4cd3b4aa8e871c&oe=5D73AC68 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26220588_565467117123425_7537908892345939183_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=38e1f333ce98ced790922dd77ba7a53d&oe=5D439888 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26169481_565467117123425_7537908892345939183_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=edc7ca3ebf90008a4e4de326ca091909&oe=5D3FB801 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26220588_565467117123425_7537908892345939183_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=84f9c3b151759856b98cf4af12e6da8a&oe=5D36036F [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26169481_565467117123425_7537908892345939183_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=a92df51ce2973fec103216a3b3dd4e93&oe=5D300F6E [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26169481_565467117123425_7537908892345939183_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=16fbcb01afd2914a09c55752afed8f67&oe=5D48541A [width] => 338 ) ) [id] => 565467117123425 ) [7] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26232775_565467230456747_1640604391426568684_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=725fd437afbb1a2b35faaec6b2d614eb&oe=5D7191AD [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26232775_565467230456747_1640604391426568684_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=317e2264950f6956955c4b227a81b430&oe=5D2AF88A [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26232775_565467230456747_1640604391426568684_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=22e09eb197a97fe336d96d8a3b9a45d4&oe=5D40352B [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26232775_565467230456747_1640604391426568684_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=cc8c925da266a36d6b705642bce2d223&oe=5D3E6E3E [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26232775_565467230456747_1640604391426568684_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=b78259f47b235cee61b8a371f53a72ba&oe=5D3DD3DE [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26196189_565467230456747_1640604391426568684_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=ac2ab410cf6af7dbea3f2519adba446d&oe=5D46A729 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26232775_565467230456747_1640604391426568684_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=fa6f3cdd30345f1e9912cde8417cc2b7&oe=5D349C39 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26196189_565467230456747_1640604391426568684_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=8bf224f82e41ea8f1afff89e1cb9dbae&oe=5D389546 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26196189_565467230456747_1640604391426568684_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=bc5f0eec9fc28572ffc36ffc0e8b3ac7&oe=5D297132 [width] => 338 ) ) [id] => 565467230456747 ) [8] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26232596_565467273790076_6344368092846733755_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=7f3b4233960ecb76f9861bfe5913f6cf&oe=5D3253B8 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26232596_565467273790076_6344368092846733755_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=de9145d304dee7fbfbd562bf1b40da32&oe=5D44209F [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26232596_565467273790076_6344368092846733755_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=ec4efb35867a587af0004dfa538d2ddc&oe=5D36CD3E [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26232596_565467273790076_6344368092846733755_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=caf3506646339b9d3fe218197f133d54&oe=5D39C12B [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26232596_565467273790076_6344368092846733755_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=2a60c8d204675c97ff264ea78c2c3cff&oe=5D7527CB [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26196412_565467273790076_6344368092846733755_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=7f49dde6a70de50f470d01091f7cb5e5&oe=5D2F8F6F [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26232596_565467273790076_6344368092846733755_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=a77d2df8004d058df2bd8474e3aff801&oe=5D37972C [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26196412_565467273790076_6344368092846733755_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=38b419cc3c7e0078aa6602d45cc3bb8c&oe=5D2BC800 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26196412_565467273790076_6344368092846733755_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=a855c74af0a1bdbebbb88586c4ed5d79&oe=5D736374 [width] => 338 ) ) [id] => 565467273790076 ) [9] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26233109_565466887123448_173126973507163678_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=c1d5235d2c2cc925d2fd828363fcc6b3&oe=5D2C936F [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26233109_565466887123448_173126973507163678_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=4b8d7cfd0717f1fa79f138a3cb848459&oe=5D3502C6 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26233109_565466887123448_173126973507163678_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=630cc7686ec8598abee46c0e69353398&oe=5D48D8DA [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26233109_565466887123448_173126973507163678_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=e7d8c164794f438c643c8a78b569197f&oe=5D33FD76 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26233109_565466887123448_173126973507163678_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=65ac4cb13fd2eb3735f8d7c3e33ebb37&oe=5D70C46E [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q81/p320x320/26238911_565466887123448_173126973507163678_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=26968ce79510526f685c6740e91c9741&oe=5D75F560 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/q81/p180x540/26233109_565466887123448_173126973507163678_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=fda3801f08a8afae2ea12f206429bd82&oe=5D3DA3EF [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q81/p130x130/26238911_565466887123448_173126973507163678_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=50bbb3b6db164c50aa30b4543d1e07d5&oe=5D3F47F0 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q81/p75x225/26238911_565466887123448_173126973507163678_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=6d50ae579dde37247dd7df2f45f5dddb&oe=5D7171DC [width] => 338 ) ) [id] => 565466887123448 ) [10] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26240708_565466370456833_6746153861545847781_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=c30a1ce953fd7f1612d36543ed4cd151&oe=5D34C470 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26240708_565466370456833_6746153861545847781_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=1b0dc50a9162aa6499146e6a451c5f4e&oe=5D46AE57 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26240708_565466370456833_6746153861545847781_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=0643588e1f1abdc59fcef73f78a8eaf7&oe=5D3458F6 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26240708_565466370456833_6746153861545847781_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=fc62c5f08013f63b26c9d98eb78f6cba&oe=5D3C46E3 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26240708_565466370456833_6746153861545847781_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=ddd19c49e127880c30b77eec38effb88&oe=5D46AE03 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26219973_565466370456833_6746153861545847781_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=6216612cad2a56eeabcc024415ff9f67&oe=5D349C92 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26240708_565466370456833_6746153861545847781_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=dc02776e489643dcfaafaa0088017150&oe=5D3E73E4 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26219973_565466370456833_6746153861545847781_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=31936cc81dc8b7ea7fe1c4117f5196eb&oe=5D4345FD [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26219973_565466370456833_6746153861545847781_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=d53edbd230cddf014da1e64c4544666d&oe=5D45EA89 [width] => 338 ) ) [id] => 565466370456833 ) [11] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26232391_565466153790188_3907304211650578918_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=510f46aafa818c4b33948ea4f6ecc868&oe=5D388956 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26232391_565466153790188_3907304211650578918_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=30a8a02a1b50b8f0e42c916b35ecc6e8&oe=5D70D271 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26232391_565466153790188_3907304211650578918_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=26e5dce9050af94e3674992da7822d4d&oe=5D3BE8D0 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26232391_565466153790188_3907304211650578918_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=27b409a32289a3732f7bf6fd72918577&oe=5D7286C5 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26232391_565466153790188_3907304211650578918_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=c8e3466b5a68f692c440c3d8ebf70962&oe=5D3D1A25 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q81/p320x320/26239062_565466153790188_3907304211650578918_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=2a60af571627c699c81da3a80fcc76c2&oe=5D74E4CE [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/q81/p180x540/26232391_565466153790188_3907304211650578918_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=32a55575c3eb5734e6a22ce9c5d5e3c9&oe=5D419CF1 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q81/p130x130/26239062_565466153790188_3907304211650578918_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=ff67deb1db64e5e04750f85f1b1277e9&oe=5D7471A1 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q81/p75x225/26239062_565466153790188_3907304211650578918_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=9f89bb6d16cec3650ecba2c6c8cf6792&oe=5D3D9658 [width] => 338 ) ) [id] => 565466153790188 ) [12] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26233430_565467010456769_7825598596961767419_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=13c885981f4e0a384ec9bf86cc266f84&oe=5D74DEFD [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26233430_565467010456769_7825598596961767419_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=7ded3065c9a1f7707270d23172090d02&oe=5D2924DA [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26233430_565467010456769_7825598596961767419_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=5ee92cd97f1ae45c28269d0db4b44460&oe=5D43547B [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26233430_565467010456769_7825598596961767419_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=66f7c4efdf58ed07867e686496ecd048&oe=5D78246E [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26233430_565467010456769_7825598596961767419_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=08b4a9be2e15b50f98b5d273f226db4d&oe=5D2C6E8E [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26169479_565467010456769_7825598596961767419_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=9fcaf025f8a2eb4ab98eee4a13dd57e4&oe=5D418E13 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26233430_565467010456769_7825598596961767419_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=04ad69e6f66f5e10006ea939a2d86bf7&oe=5D432069 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26169479_565467010456769_7825598596961767419_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=df33429f64e9cda16e834b12014dde8b&oe=5D41207C [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26169479_565467010456769_7825598596961767419_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=5ff5171978413da3356391591db90538&oe=5D467508 [width] => 338 ) ) [id] => 565467010456769 ) [13] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26220432_565466157123521_2137316733614014460_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=835fb7e62d77ff0ce67cc3889304eaff&oe=5D411733 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26220432_565466157123521_2137316733614014460_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=2b9725abbbf6e6855d1d4064410d25ee&oe=5D3DD014 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26220432_565466157123521_2137316733614014460_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=f3cc77cc5f9328dc10ce2753ad2a7d5b&oe=5D76E9B5 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26220432_565466157123521_2137316733614014460_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=b54d9162221ff9109f191a14f47deeb5&oe=5D383DA0 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26220432_565466157123521_2137316733614014460_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=7350755ac1a0201f11c6259e218cab76&oe=5D41E140 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26230510_565466157123521_2137316733614014460_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=fd83302cac1e329a8cf114c4c2422d4a&oe=5D2B7646 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26220432_565466157123521_2137316733614014460_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=2e7ec0bbefbf911477eaa6016e46c7a5&oe=5D7422A7 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26230510_565466157123521_2137316733614014460_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=7cc56f113cc7fc8273b4442ce72e2480&oe=5D740D29 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26230510_565466157123521_2137316733614014460_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=86324c0b5ae9b268107a83e6a451ff2f&oe=5D2C925D [width] => 338 ) ) [id] => 565466157123521 ) [14] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26198685_565467327123404_895019236616551308_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=3a20720e6a4a63de8a56dd525669db0f&oe=5D7729BB [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/q85/p960x960/26198685_565467327123404_895019236616551308_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=b4e2944f752fb13e9c283e55e21d866f&oe=5D2E4114 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/q85/p720x720/26198685_565467327123404_895019236616551308_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=aebd59ff8da1994e33fa6d484b07a080&oe=5D323D08 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/q85/p600x600/26198685_565467327123404_895019236616551308_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=f508dbca914ecc2201025129d2d5c4b6&oe=5D2E44B7 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/q85/p480x480/26198685_565467327123404_895019236616551308_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=03089f6b57be44ada30cbcbbfa7619b0&oe=5D4424AF [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q86/p320x320/26239715_565467327123404_895019236616551308_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=92b3903c52ac79e168ebaf590c49ceb6&oe=5D4820A8 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/q86/p180x540/26198685_565467327123404_895019236616551308_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=179f89b23b92268422e34d7457759311&oe=5D472E55 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q86/p130x130/26239715_565467327123404_895019236616551308_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=bb2a54c80c30e9e6478be03ecc957bfb&oe=5D3AB338 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q86/p75x225/26239715_565467327123404_895019236616551308_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=6fa8eee0b4968223ddd03109d787782f&oe=5D2962EC [width] => 338 ) ) [id] => 565467327123404 ) [15] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26221081_565467140456756_3079523925692288184_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=d6367c85747d72b2c18d3be230d5804c&oe=5D737E62 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26221081_565467140456756_3079523925692288184_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=7313b4f1497eb3ba61c1be5114c85ef8&oe=5D2E9845 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26221081_565467140456756_3079523925692288184_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=8099215751171b99394107435649ef91&oe=5D43D1E4 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26221081_565467140456756_3079523925692288184_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=dee83a82ae7b6557c1defc764fcbf819&oe=5D71F6F1 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26221081_565467140456756_3079523925692288184_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=fcb5c3215307c0d29e757eb8971be025&oe=5D71CE11 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26730632_565467140456756_3079523925692288184_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=91b09360e73b8e786774edef5169cef4&oe=5D37F386 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26221081_565467140456756_3079523925692288184_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=5bbb3a3c0b830501ac42bd774714c6a6&oe=5D3A38F6 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26730632_565467140456756_3079523925692288184_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=c809e7fa66ce9d11de006cb87f9f6d7f&oe=5D74D3E9 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26730632_565467140456756_3079523925692288184_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=ff9763035793ce6cc5323590ec2a01b1&oe=5D42429D [width] => 338 ) ) [id] => 565467140456756 ) [16] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26232700_565467163790087_700280906414971801_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=592ba2891267864df5215f96e77bfee8&oe=5D48D974 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26232700_565467163790087_700280906414971801_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=ca57550cf0d6c4d7d539670a65ec1272&oe=5D3420DD [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26232700_565467163790087_700280906414971801_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=f950ffdc889e52ce033527be4407490c&oe=5D70E5C1 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26232700_565467163790087_700280906414971801_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=7cc9f2392e040432435982775aa71135&oe=5D33936D [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26232700_565467163790087_700280906414971801_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=ccc955932fec7c1fbec77a8d06c3f6b6&oe=5D734375 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26730779_565467163790087_700280906414971801_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=f1cef8f21c623934fb8ed057d14976af&oe=5D2B23F7 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26232700_565467163790087_700280906414971801_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=e6ac105581f7929b255f096e3bbcf3fd&oe=5D2DF35F [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26730779_565467163790087_700280906414971801_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=029ef64f91dff247ca5d0f92f25baae8&oe=5D34DD67 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26730779_565467163790087_700280906414971801_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=58622c33db1a7b72f544e38c21b2a8cd&oe=5D2E0855 [width] => 338 ) ) [id] => 565467163790087 ) [17] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26678403_565466777123459_9040523700544034331_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=26c232f68cec7d2f0a7554e39c8f570c&oe=5D307F77 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26678403_565466777123459_9040523700544034331_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=97323cd4ae590360383336c26bd55f95&oe=5D326750 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26678403_565466777123459_9040523700544034331_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=c3ae3f63a12c237fc5cf6687bfa14afe&oe=5D4473F1 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26678403_565466777123459_9040523700544034331_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=5a24ba4bd89faf17e32291f675cc38be&oe=5D331FE4 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26678403_565466777123459_9040523700544034331_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=8f57c6c3aa64b8e0f35cb3c42910f656&oe=5D45F904 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26230450_565466777123459_9040523700544034331_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=8a066088f5f24998cdd4ac4aa427a10d&oe=5D2D2341 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26678403_565466777123459_9040523700544034331_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=3e75b3215089504b556d6f2db0ad7a85&oe=5D3E83E3 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26230450_565466777123459_9040523700544034331_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=e619476c95cbad39a695c662853f4a15&oe=5D31272E [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26230450_565466777123459_9040523700544034331_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=660cbf461f4970dcb0fe9f03b9644e01&oe=5D39F75A [width] => 338 ) ) [id] => 565466777123459 ) [18] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26220646_565466720456798_7912270602378120926_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=16fd878a17f04a0774873a89087e27ed&oe=5D2C0219 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26220646_565466720456798_7912270602378120926_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=54446694818a02332870a7b93b20c96d&oe=5D37183E [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26220646_565466720456798_7912270602378120926_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=8da72b8f8444e1579f5700e013beeff7&oe=5D2A479F [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26220646_565466720456798_7912270602378120926_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=e9717ac6dd00c8d5efb5bba4197914d8&oe=5D3EE68A [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26220646_565466720456798_7912270602378120926_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=1f92e5a4ac04aa84d9753ee66bea3028&oe=5D41106A [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26219951_565466720456798_7912270602378120926_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=77bc7bc023c038ad3f117ce0efebcd94&oe=5D48CB52 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26220646_565466720456798_7912270602378120926_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=5957b059f7d6760b1590860fa6be89c1&oe=5D43698D [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26219951_565466720456798_7912270602378120926_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=ed4e87d4717742024ca68958202c623a&oe=5D46833D [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26219951_565466720456798_7912270602378120926_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=43fadc1696dbf4d239d827ec6693dbda&oe=5D2E3A49 [width] => 338 ) ) [id] => 565466720456798 ) [19] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26756992_565467023790101_3966151316889097705_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=ee7d7b5cee309917ce0015ca84bf4fad&oe=5D36D200 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26756992_565467023790101_3966151316889097705_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=d2f4b7a6fbcea4f3b2a63c927899d83e&oe=5D775227 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26756992_565467023790101_3966151316889097705_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=747907dfa672a58c688ee4605de3cd9a&oe=5D34CF86 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26756992_565467023790101_3966151316889097705_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=7292e63e405306caf866ebec2e4f1f34&oe=5D41D493 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26756992_565467023790101_3966151316889097705_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=5d21e533d4e7ebeb9abb4915d8761261&oe=5D32CD73 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26239005_565467023790101_3966151316889097705_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=12e781a2925b4237e55b751be4b8f0c8&oe=5D747007 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26756992_565467023790101_3966151316889097705_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=c759171df2b2d0815d5ba32262714665&oe=5D32B394 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26239005_565467023790101_3966151316889097705_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=9b3ee9240243ce1eb9e72ec509e76521&oe=5D3D5B68 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26239005_565467023790101_3966151316889097705_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=5c588f9bee8b1d11f573659a3d52093b&oe=5D3E4F1C [width] => 338 ) ) [id] => 565467023790101 ) [20] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26240139_565466917123445_7214117156298951905_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=62ad95a47cab3400e9a38005c3d9fa9a&oe=5D44A933 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26240139_565466917123445_7214117156298951905_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=63e40562b2b11ebb4de0661d4d6aeaa6&oe=5D761614 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26240139_565466917123445_7214117156298951905_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=a7fabd182c998d21c63541178ab62a30&oe=5D338FB5 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26240139_565466917123445_7214117156298951905_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=e4621f96ed2a381cadddd7c150a6e174&oe=5D3C9BA0 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26240139_565466917123445_7214117156298951905_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=a41e0d6cafc6783eebdde2d72727ce9a&oe=5D341440 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26169403_565466917123445_7214117156298951905_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=ac6920fb5e89e0e5e8d4a346506c0255&oe=5D2DE08E [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26240139_565466917123445_7214117156298951905_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=a4acfe3cc5ed5e8a9690f4bb054e3318&oe=5D4577A7 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26169403_565466917123445_7214117156298951905_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=5d4f4a05e228c0bf4535134efbfb764e&oe=5D3F55E1 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26169403_565466917123445_7214117156298951905_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=8824ffc3caf450ada122fcf00a42a104&oe=5D41E495 [width] => 338 ) ) [id] => 565466917123445 ) [21] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26198659_565466677123469_2561406799791045004_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=6bafa7745217906cd0fde6f79c095d01&oe=5D745D1C [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26198659_565466677123469_2561406799791045004_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=657d4cd94473bd14b4111f5ef31bf5ab&oe=5D40D43B [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26198659_565466677123469_2561406799791045004_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=6f04cae87c793b39171c66a689dd1c2f&oe=5D2F3A9A [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26198659_565466677123469_2561406799791045004_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=f51bb56c4cc5ef7d9df4dfddd3cca954&oe=5D45CC8F [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26198659_565466677123469_2561406799791045004_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=b73980b182ec99adb9a42c28d1cc12f2&oe=5D2C8F6F [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26195348_565466677123469_2561406799791045004_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=f877bc3b86db0cc7bb0525a540a9a645&oe=5D4170D0 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26198659_565466677123469_2561406799791045004_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=e61b474adbb9e50a1e6453efbd744a66&oe=5D75BD88 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26195348_565466677123469_2561406799791045004_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=70f657a2bf5ae2df5229fd9548f9c315&oe=5D3B17BF [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26195348_565466677123469_2561406799791045004_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=c893d89f7d8f8fef2a4c54be9ff7a93a&oe=5D2CB5CB [width] => 338 ) ) [id] => 565466677123469 ) [22] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26678498_565467197123417_629348608446663265_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=6e60a91777205c7571136d2906971b3a&oe=5D730AB8 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26678498_565467197123417_629348608446663265_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=122e46e02da928d7c4ba5ee491422fee&oe=5D319411 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26678498_565467197123417_629348608446663265_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=e821daeb8e8beed2b7ccf8a2bd62f586&oe=5D76160D [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26678498_565467197123417_629348608446663265_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=fb89a68f1766e4225fa3844a546ecabe&oe=5D2AFDA1 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26678498_565467197123417_629348608446663265_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=d183dc76598bbd11f81b4fe6ed089e12&oe=5D350EB9 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26196096_565467197123417_629348608446663265_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=b16946f9e5b2b3b59866ea8194900489&oe=5D7757B4 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26678498_565467197123417_629348608446663265_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=8b280a2d3a46fc2eb422c48a9a3fc347&oe=5D3B6693 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26196096_565467197123417_629348608446663265_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=ad3013ca4493699815100f93c2122565&oe=5D3B0B24 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26196096_565467197123417_629348608446663265_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=2bd120aef7798850a7610f30d16f1ad9&oe=5D477316 [width] => 338 ) ) [id] => 565467197123417 ) [23] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26220823_565466817123455_3692998783941526973_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=34941cc315702dbee6b88ae21c3f452c&oe=5D3E7E01 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26220823_565466817123455_3692998783941526973_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=94b9b1329fd3c8b460ea26d203202e9b&oe=5D3ADA26 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26220823_565466817123455_3692998783941526973_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=fecbd9ee87a928f0f2d952b128468848&oe=5D743587 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26220823_565466817123455_3692998783941526973_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=4e412840565de401ec54af62adec0c48&oe=5D367492 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26220823_565466817123455_3692998783941526973_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=61a97e844268cc456a262a4135558c8d&oe=5D47C772 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26195625_565466817123455_3692998783941526973_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=e2bb0a5fe04fce54bc9a5aed10169f59&oe=5D32E446 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26220823_565466817123455_3692998783941526973_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=e3face2aa0967813bd80118c4655a75d&oe=5D46DF95 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26195625_565466817123455_3692998783941526973_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=a8103462c41f67ac491ecdf93b14d10e&oe=5D2CC629 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26195625_565466817123455_3692998783941526973_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=e4d5dac0a9e9c6320f3969b45a399a3e&oe=5D2E9A5D [width] => 338 ) ) [id] => 565466817123455 ) [24] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26232310_565466690456801_1813990092902617667_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=adb501e99636c497339390743162aedf&oe=5D721C65 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/26232310_565466690456801_1813990092902617667_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=16efc80cd93269e64bdb804d7ad2e96e&oe=5D717C42 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/26232310_565466690456801_1813990092902617667_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=333db3127e1b672e71dfca74787d55c7&oe=5D3C9CE3 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/26232310_565466690456801_1813990092902617667_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=fbbc738ecb4decc3c27878a3035ebf0f&oe=5D2B90F6 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/26232310_565466690456801_1813990092902617667_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=f45390aea0a2d49d2bd30e33b9070b6d&oe=5D2C9716 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/26230912_565466690456801_1813990092902617667_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=9b60aba3d93cd746d046afdbf129991d&oe=5D3A25A5 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/26232310_565466690456801_1813990092902617667_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=46cae1373ececb77bc7f9c130041c9b4&oe=5D76CEF1 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/26230912_565466690456801_1813990092902617667_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=ba1c5add8df8cc04213d923ba6984605&oe=5D751CCA [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/26230912_565466690456801_1813990092902617667_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=4f86d58a73c5925ce576ed538f2809ad&oe=5D321CBE [width] => 338 ) ) [id] => 565466690456801 ) ) Hoạt động Thiện nguyện tại Mái ấm Thiên Thần - Quận 9, TP HCM | Hình ảnh

Hoạt động Thiện nguyện tại Mái ấm Thiên Thần - Quận 9, TP HCM

Mong muốn cho hơn 66 bé tại Mái Ấm Thiên Thần (203 đường số 1, khu phố Ông Nhiêu, P. Long Trường, Q9, TP HCM) có một cái Tết đầy đủ hơn. Ngày 28/12/2017 Adam Khoo Education tổ chức chương trình Thiện nguyện cung cấp yếu phẩm, dọn dẹp xung quanh, mua cây/hoa trang trí Tết cho các em nhỏ.

Bình luận

Copyright AdamKhooEducationVietNam | Web By AdamKhooEducation