<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1505828319731065&ev=PageView&noscript=1" />


Study Group - Online

Yumi - DCI Project Manager
0919 270 822
Training DCI-Leader
285 CMT8, P12, Q10
Lê Thị Ngọc Uyển
0909 079 068
Chủ Nhật, 05:00 - 07:00
Hỗ trợ sinh họat online
Thái Hoàng Thu Hương
0914323603
Thứ 5, 20h00 - 21h30
Hỗ trợ sinh hoạt online
Võ Hoàng Oanh
0934 099 105
Thứ 2, 19:00 - 21:00
Hỗ trợ sinh hoạt Online các tỉnh
Bùi Nữ Ngọc Bích
0915082068
Thứ 6, 19:30 - 21:00
Hỗ trợ sinh hoạt online các tỉnh
Bùi Thị Kim Dung
0988430616
Thứ 6 từ 18h30-20h30
Hỗ trợ sinh hoạt Online
Lê Thị Hồng Phương
0975 426 001
Sáng thứ 6 lúc 5h-6h30
Hỗ trợ sinh hoạt Online
Copyright AdamKhooEducationVietNam