<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1505828319731065&ev=PageView&noscript=1" />

Sông càng sâu càng tĩnh - Người càng hiểu càng khiêm nhường

Bình luận

Copyright AdamKhooEducationVietNam